TẦM NHÌN SỨ MỆNH

  Xây dựng Hicon M&E trở thành công ty chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đẹp, bền vững.

  Hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  Lấy trí thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển 

    Hicon quan niệm: “Con người chất lượng kết hợp với hệ thống điều hành chuyên nghiệp sẽ tạo ra sản phẩm chất lượng cao và lấy con người làm trọng tâm cho doanh nghiệp

  Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động 

    Mọi hoạt động kinh doanh của công ty đều hướng tới: “Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.”

  Lấy chất lượng, an toàn, hiệu quả làm cam kết cao nhất 

    Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đúng hẹn, đáp ứng yêu cầu khách hàng.

  Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài

   Khách hàng là người mang lại nguồn lợi cho Hicon. Vì vậy, mục tiêu lâu dài và trên hết là phải thỏa mãn ước vọng của khách hàng, khẳng định vị trí, sản phẩm Hicon trong tâm trí khách hàng.

   Tuân thủ tất cả các luật lệ và qui định nhằm đảm bảo việc giữ vững niềm tin đối với khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông và xã hội.

   Cải tiến và hoàn thiện các chính sách chăm sóc khách hàng mang nét đặt trưng văn hóa Hicon: Chu đáo, tận tâm và đúng hẹn.

  Lấy bản sắc HICON làm niềm tự hào Công ty

   Học tập rèn luyện không ngừng để thích nghi và đổi mới.

   Đoàn kết, sáng tạo, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là nền tảng văn hóa của Hicon.